دیکشنری ع عرض جغرافیایی (latitude)


عرض جغرافیایی (latitude)

عرض جغرافیایی، خطی فرضی به دور زمین است که موازی خط استوا است. از عرض جغرافیایی برای اندازه گیری فاصله از خط استوا، با واحدی به نام درجه استفاده می شود. خطوط عرض جغرافیایی از بالا و پایین خط استوا به شرق و غرب کشیده می شوند.

ملوانان برای پیدا کردن موقعیتشان از خطوط عرض جغرافیایی کمک می گیرند.

منبع :  www.noojum.com