دیکشنری ف فیلتر (filter)


فیلتر (filter)

فیلتر صفحه ای رنگی از شیشه یا پلاستیک است. فیلتر ممکن است توسط تلسکوپ یا دوربین مورد استفاده قرار گیرد. فیلترهایی که از شیشه های رنگی درست شده اند، برای به دست آوردن تصاویری بهتر در موقع مشاهدۀ سیارات مورد استفاده قرار می گیرند. فیلترها می توانند برای کم کردن طول موج باندها جهت مطالعۀ تشعشعات الکترومغناطیسی مورد استفاده واقع گردند. این عمل باعث به دست آوردن اطلاعات روشنتری می شود. همچنین فیلترها برای از بین بردن آلودگی نوری مورد استفاده قرار می گیرند.

او برای گرفتن عکس بهتری از سیاره، از یک فیلتر استفاده کرد.

منبع :  www.noojum.com