دیکشنری س سيارك (asteroid)


سيارك (asteroid)

سيارك، يك جسم صخره‌اي است. اندازه سيارك‌ها، از قطر چند صد كيلومتر تا اندازه يك ذره گرد و خاك است. هزاران سيارك تاكنون يافته شده‌اند. سيارك‌ها اكثراً به صورت كمربندي بين مريخ و مشتري،‌ حول خورشيد در حال چرخشند. همچنين دو گروه از سيارك‌ها همان مسير مداري مشتري را دنبال مي‌كنند. دانشمندان عقيده دارند كه سيارك‌ها تكه‌هايي از اجرامي هستند كه منظومه شمسي يا ذرات سياره‌اي را تشكيل مي‌دهند. اين ذرات قادر به چسبيدن به يكديگر براي تشكيل يك سياره نبوده‌اند.

بزرگترين سيارك سرز ناميده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com