دیکشنری ا اسپوتنیک (Sputnik)


اسپوتنیک (Sputnik)

اسپوتنیک یک مجموعۀ سه تایی ماهواره ای بود. اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 میلادی پرتاب گردید. این اولین قمر مصنوعی بود که در مدار زمین قرار می گرفت. اسپوتنیک یک کرۀ فلزی بود که 58 سانتیمتر قط داشت. اسپوتنیک 84 کیلوگرم وزن داشت. اسپوتنیک تا 22 روز قبل از اتمام انرژی خود، اطلاعاتی راجع به دما ارسال کرد. اسپوتنیک در 4 ژانویه 1958 میلادی به جو زمین بازگشت و کاملاً سوخت. اسپوتنیک به ارتفاعی معادل 933 کیلومتر رسیده بود و مدت 92 روز به دور زمین گشت.

اسپوتنیک معادل روسی کلمۀ مسافر می باشد.

منبع :  www.noojum.com