دیکشنری ر رئا (Rhea)


رئا (Rhea)

رئا نام یکی از اقمار زحل است. رئا بزرگترین قمر داخلی و دومین قمر به نسبت بزرگی در اقمار زحل است. وویجر 1 برفراز رئا پرواز کرد و دریافت که سطح این قمر یخی و پوشیده از گودال هاست. چند خط نورانی نیز در سطح این قمر رؤیت می گردد.

رئا قطری معادل 1530 کیلومتر دارد.

منبع :  www.noojum.com