دیکشنری ش شهاب واره (meteoroid)


شهاب واره (meteoroid)

شهاب واره، توصیف یک شهاب یا شهاب سنگ است که هنوز در خارج از جو زمین می باشد. تمامی شهاب واره ها از مواد بر جای مانده از زمان آغاز منظومۀ شمسی یا قسمتی از دنباله یک دنباله دار هستند.

زمانی این نگرانی وجود داشت که شهاب واره ها می توانند خطراتی برای فضاپیماها ایجاد کنند.

منبع :  www.noojum.com