دیکشنری ک کهکشان مارپیچی (spiral galaxy)


کهکشان مارپیچی (spiral galaxy)

کهکشان مارپیچی نوعی کهکشان است. این نوع کهکشان بازوهایی دارد که به صورت مارپیچی به دور آن خمیده اند. توسط طبقه بندی هابل به کهکشان های مارپیچی و کهکشان های مارپیچی میله ای گروه بندی شده اند. در اکثر کهکشان های مارپیچی، ستاره های در حال شکل گیری وجود دارند و ستاره های جوان در بازوها یافت می شوند. ستارگان پیر در مراکز تراکم، جایی در مرکز که تراکم ستاره ها در آنجا به اوج خود رسیده یافت می شوند.

کهکشان راه شیری، یک کهکشان مارپیچی است که منظومۀ شمسی را نیز در برمی گیرد.

منبع :  www.noojum.com