دیکشنری ت تقويم نجومي (almanac)


تقويم نجومي (almanac)

تقويم نجومي، كتابي است كه اطلاعاتي مربوط به تقويم ما مي‌دهد و هر سال منتشر مي‌گردد. اين كتاب همچنين حاوي انواع اطلاعات مفيدي براي اخترشناسان و فضاپيمايان است. يك تقويم نجومي ممكن است مكان خورشيد، ماه، سيارات و ستاره‌هاي درخشانتر را در هر روز از سال مشخص كند. اين تقويم نجومي ممكن است شامل طلوع و غروب و جزئيات گرفتگي ماه و خورشيد باشد. همچنين ممكن است اطلاعاتي راجع به اوقات جذر و مد به ما بدهد.

براي يافتن زمان غروب خورشيد به تقويم نجومي نگاه كردند.

منبع :  www.noojum.com