دیکشنری ت تابش زمينه اي (background radiation)


تابش زمينه اي (background radiation)

تابش زمينه‌اي، نوعي از تشعشعات الكترومغناطيسي است. اين اشعه در تمامي جهان يافت مي‌شود. دانشمندان بر اين باورند كه اين اشعه بر اثر گرماي رها شده از شكل گيري جهان در بيگ بنگ (مهبانگ – انفجار بزرگ) به وجود آمده است. تابش زمينه‌اي كه هم اكنون يافت مي‌شود، فقط داراي دماي 3 درجه كلوين است. اين دما فقط 3 درجه بالاي صفر مطلق يا 270- درجه سلسيوس است.

تابش زمينه‌اي همچنين تشعشع 3 درجه كلوين يا تابش زمينه‌اي ميكرو موج كيهاني نيز خوانده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com