دیکشنری ن ناو خدماتی (service module)


ناو خدماتی (service module)

ناو خدماتی، قسمتی از یک فضاپیماست. در یک پرواز فضایی با سرنشین، ناو خدماتی سوخت، آب و انرژی الکتریسیته را برای استفاده فضانوردان ذخیره می کند. این قسمت معمولاً چسبیده به ناو فرماندهی می باشد.

ناو خدماتی فضاپیمای آپولو، 6/6 متر طول داشت.

منبع :  www.noojum.com