دیکشنری س ستارۀ نوع M (M-type star)


ستارۀ نوع M (M-type star)

ستاره های نوع M مجموعه ای از ستارگانند که در سحابی ها، کهکشان ها و مارپیچ های موجود در فهرست  مسییر دسته بندی شده اند. این ستارگان توسط یک شماره و حرف M در جلوی آن شناخته شده اند.

ستاره های موجود در کهکشان آندرومیدا (M-31) از نوع ستاره های M هستند.

منبع :  www.noojum.com