دیکشنری ر رصدخانۀ سولارهلیوسفریک (سوهو) (SOHO)


رصدخانۀ سولارهلیوسفریک (سوهو) (SOHO)

رصدخانۀ سولارهلیوسفریک ((Solar Heliospheric Observatory ماهواره ای است که قرار است آژانس فضایی اروپا پرتاب کند. این ماهواره 12 وسیله را با خود حمل خواهد کرد. اطلاعاتی که آنها جستجو و جمع آوری خواهند کرد، شامل جزئیاتی راجع به جو خورشیدی، نوسانات خورشیدی و چگونگی تشکیل یافتن خورشید خواهد بود. سوهو در نقطه ای که کشش جاذبه ای خورشید و زمین با هم برابرند، به دور خورشید خواهد گردید.

سوهو دانسته های ما در مورد خورشید را به مقدار زیادی افزایش خواهد داد.

منبع :  www.noojum.com