دیکشنری ا اروپا (Europa)


اروپا (Europa)

اروپا يك قمر است. اروپا يكي از چهار قمر گاليله‌اي مشتري است. مشتري در مجموع 16 قمر دارد. اروپا قطري معادل 3112 كيلومتر دارد. سفينه‌هاي تحقيقاتي وويجر كه بر فراز اروپا پرواز مي‌كردند، و دريافتند كه اروپا سطحي بسيار صاف دارد. سطح اروپا از خطوط سايه و روشن پوشيده شده است و دانشمندان معتقدند كه اينها شيارهايي در يخ هستند اين شيارها ممكن است با مايع پر شد ه و دوباره يخ بسته باشد. اروپا احتمالاً بايد هسته‌اي سنگي داشته باشد.

پنج گودال بر روي اروپا يافت شده است.

منبع :  www.noojum.com