دیکشنری ف فرازميني (extraterrestrial)


فرازميني (extraterrestrial)

فرا زميني توصيف هر چيز در ماوراء زمين است. اين كلمه همچنين براي حيات هوشمند در هر كجاي جهان استفاده مي‌شود. تحقيقات براي برنامه فرازميني هوشمند به دنبال پيدا كردن حيات فرازميني ميباشد.

منبع :  www.noojum.com