دیکشنری ن نسبیت (relativity)


نسبیت (relativity)

نسبیت رابطۀ بین فضا، زمان و حرکت را توصیف می کند. اگر سرعت یک جسم به حد سرعت نور برسد، زمان کندتر به نظر می رسد؛ همچنین شکل جسم در حال حرکت سریع تغییر می کند و جرم آن افزایش می یابد.

تئوری نسبیت توسط یک فیزیکدان آلمانی به نام آلبرت اینشتاین پایه گذاری شد.

منبع :  www.noojum.com