دیکشنری س سقوط آزاد (free fall)


سقوط آزاد (free fall)

سقوط آزاد معادل دقیق بی وزنی است. این فضاپیما که در حال چرخش به گرد زمین است، همواره توسط جاذبۀ زمین کشیده می شود. حرکت جلو برندگی فضاپیما تأثیر جاذبه زمین را از بین برده، لذا فضا پیما و محتویات آن برای همیشه به دور زمین می گردد. هر چیز که در حال سقوط است، وزن ندارد. سقوط آزاد توصیف این حالت است.

فضانوردان باید چگونگی کارکردن در سقوط آزاد را یاد بگیرند.

منبع :  www.noojum.com