دیکشنری ن نصف النهار (meridian)


نصف النهار (meridian)

نصف النهار یک خط طول جغرافیایی است که از شمال تا جنوب زمین در امتداد قطب های شمال و جنوب می گذرند. خطوط طول جغرافیایی از نصف النهاری که از گرینویچ انگلستان عبور می کند، به طرف شرق و غرب شماره گذاری شده اند.

تمام نصف النهارات در قطب ها به هم می رسند.

منبع :  www.noojum.com