دیکشنری ف فشار جوي (atmospheric pressure)


فشار جوي (atmospheric pressure)

فشار جوي، يك اندازه‌گيري است. اين روش نيرويي را كه در هر نقطه جو رو به پايين وارد مي شود، اندازه‌گيري مي‌كند. اين فشار توسط وزن گاز موجود در جو در بالاي نقطه مورد نظر به وجود مي‌آيد. فشار جوي مي‌تواند بر حسب واحدهاي نيوتن بر متر مربع، ميلي بار يا اتمسفر اندازه‌گيري شود. حالت استاندارد فشار جوي در سطح زمين 325 نيوتن بر متر مربع است.

فشار جوي در سطح زهره در حدود 90000 ميلي‌بار است.

منبع :  www.noojum.com