دیکشنری ک كپسول (Capsule)


كپسول (Capsule)

كپسول، نام يك اتاقك كوچك و تحت فشار است كه در اولين فضاپيماي امريكايي وجود داشت. يك نمونه آن كپسول مركوري است كه اولين فضانوردان توسط آن به فضاپرواز كردند. در داخل اين كپسول‌ها تقريباً جاي كافي براي جابجايي وجود نداشت.

كپسول‌ها طوري طراحي شده بودند كه به داخل دريا بيفتند، جايي كه آنها را بتوان به سادگي پيدا كرد.

منبع :  www.noojum.com