دیکشنری ک کنار گذر (flyby)


کنار گذر (flyby)

کنارگذر، توصیف یک مأموریت فضایی است. در این مأموریت، فضاپیما از نزدیکی جرم مورد نظر عبور می کند. این فضاپیما بر روی جرم مورد نظر نمی نشیند یا در مدار خود به دور آن نمی گردد و همچنین به آن ملحق نمی شود. این فضا پیما تصویرهایی برداشته و اطلاعاتی را ضبط می کند.

فضا پیمای وویجر در حال مأموریت کنارگذر در سیارات خارجی بود.

منبع :  www.noojum.com