دیکشنری س ستاره نوع B (B-type star)


ستاره نوع B (B-type star)

ستاره نوع B ستاره‌اي نسبتاً بزرگ و مايل به آبي است. ستاره نوع B ستاره‌اي بسيار داغ، داراي دماي سطحي بين 12000 تا 25000 درجه كلوين است. داغترين ستارگان نوع B 20000 بار از خورشيد ما درخشانتر هستند. اين گونه ستارگان در مقايسه با خورشيد، سوخت هسته‌اي خود را زودتر از دست مي‌دهند. ستارگان نوع B كه امروزه ما مي‌بينيم، بايد بسيار جوان يعني حدود 5 تا 500 ميليون سال سن داشته باشند.

ستاره درخشان رجل الجبار يك ستاره نوع B است.

منبع :  www.noojum.com