دیکشنری ق قوس (Sagittarius)


قوس (Sagittarius)

قوس یا تیرانداز یک صورت فلکی است. قوس یکی از صور فلکی منطقه البروج است. قوس در نیمکرۀ جنوبی و نواحی جنوبی نیمکرۀ شمالی قابل رؤیت است. قوس قسمت اعظمی از آسمان را پوشانده و دارای ستارگانی درخشان می باشد. همچنین قوس تعداد زیادی از خوشه های ستاره ای و سحابی ها را نیز در برمی گیرد. در بین این سحابی ها، سحابی سه شاخه و سحابی مرداب قرار دارند.

مرکز کهکشان راه شیری در پشت قوس قرار دارد.

منبع :  www.noojum.com