دیکشنری ج جبار (شکارچی) (Orion)


جبار (شکارچی) (Orion)

شکارچی نام یک صورت فلکی است. این صورت فلکی چندین ستاره درخشان را در برمی گیرد و با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است. یکی از ستاره های صورت فلکی شکارچی، یدالجوزا (ابط الجوزا، آلفا- جبار) است که دارای رنگ زرد مایل به قرمز است.

اجزاء صورت فلکی شکارچی در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی قابل رؤیتند.

منبع :  www.noojum.com