دیکشنری ک کره (sphere)


کره (sphere)

کره، یک شکل گرد و سه بعدی می باشد. تمام نقاط در سطح یک کره فاصله واحدی از مرکز آن دارند. کره سماوی کره ای فرضی به دور زمین است.

توپ یک کره بسیار آشنا می باشد.

منبع :  www.noojum.com