دیکشنری س سفيد چاله (white hole)


سفيد چاله (white hole)

سفيد چاله به عقيده برخي از دانشمندان، مكاني است كه ماده از آنجا در جهان ظاهر مي‌شود. تاكنون هيچ سفيد چاله‌اي يافت نگرديده است. اگر سفيد چاله‌اي وجود داشته باشد، متضاد يك سياهچاله خواهد بود.

سفيد چاله، باوري عقيده اي است كه توسط دانشمندان مورد بحث قرار گرفته است.

منبع :  www.noojum.com