دیکشنری ص صور فلكي نيمكره شمالي (CNH)


صور فلكي نيمكره شمالي (CNH)

صور فلكي نيمكره شمالي، ( (constellations of the northern hemisphere آن دسته از صور فلكي هستند كه از هر نقطه در شمال استواي زمين قابل رويت مي‌باشند. يك صورت فلكي، گروهي از ستارگان است . اين گروه ستارگان شكل‌هايي را در آسمان شب درست مي‌كنند. در نيمكره شمالي 37 صورت فلكي و كلاً 88 صورت فلكي در كنار هم در جهان وجود دارد.

بطليموس اخترشناس يوناني فهرست 48 صورت فلكي را در نيمكره شمالي گردآوري كرد.

1- عقاب

2- آندروميدا (امرا المسلسله)

3- بره (حمل)

4- كالسكه ران (ممسك الاعنه)

5- ارابه ران (عوا)

6- زرافه

7- خرچنگ (سرطان)

8- سگ‌هاي تازي

9- ذات الكرسي

10- قيفاووس

11- قيطس

12- گيسوان برنيكه

13- كرونا شمالي

14- ماكيان (دجاجه)

15- دلفين

16- اژدها (تنين)

17- قلعه الفرس (اسب)

18- دو پيكر (جوزا)

19- هركوس (جاثي علي ركتبيه)

20- شجاع

21- چليپاسه

22- شير (اسد)

23- شير خرد (شير اصغر)

24- سياهگوش (فهد)

25- چنگ رومي (شلياق)

26- حوا

27- شكارچي (جبار)

28- اسب بزرگ (فرس اعظم)

29- برساووش

30- حوت (ماهي)

31- پيكان (سهم)

32- حيه

33- ثور

34- مثلث

35- دب اكبر (خرس بزرگ)

36- دب اصغر (خرس كوچك)

37- سنبله (عذرا)

منبع :  www.noojum.com