دیکشنری ا اخترشناسان معروف (famous astronomers)


اخترشناسان معروف (famous astronomers)

در طول تاریخ اخترشناسان معروفی وجود داشته اند. آنها افرادی هستند که به اکتشافات مهمی در جهان دست یافته اند. برخی از اخترشناسان معروف مانند بطلیموس و نیکلاس کوپرنیک از طریق مشاهدۀ ستارگان و دیگر اجرام آسمانی به اکتشافاتشان دست یافتند. بعضی دیگر مانند سرایزاک نیوتن ایده هایی ارائه دادند که نحوۀ تفکر مردم را راجع به جهان تغییر داد. ما نمی دانیم چه کسی اولین مشاهده را در جهان انجام داد، زیرا این اعمال در گذشته بسیار دور انجام گردیده و نام اخترشناسان ثبت نشده است.

برخی اخترشناسان معروف دریافتند که اکتشافات آنها موجب ترس مردم می شود و مردم تا آخر عمرشان آنها را باور نکردند.

منبع :  www.noojum.com