دیکشنری ت تلسکوپ نوری (optical telescope)


تلسکوپ نوری (optical telescope)

تلسکوپ نوری، تلسکوپی است که نور را متمرکز می کند و تصاویر اجسام را بزرگ می سازد. این تلسکوپ، تصویری در چشمی تولید می کند که می تواند توسط یک اخترشناس قابل رؤیت بوده و یا با دروبین قابل عکسبرداری باشد.

تلسکوپ های نوری به دو نوع مختلف انعکاسی ها (بازتابنده ها) و انکساری ها (شکستی ها) تقسیم می شوند.

منبع :  www.noojum.com