دیکشنری آ آنتن بشقابي (dish aerial)


آنتن بشقابي (dish aerial)

آنتن بشقابي يك آنتن راديويي است. اين آنتن به شكل نعلبكي است. يك آنتن بشقابي سيگنال‌هاي راديويي را بر روي يك آنتن دريافت كننده در مركز بشقاب، جمع و متمركز مي‌كند. اين بشقاب‌ معمولا متحرك است، سپس مي‌تواند به طرف جهت‌هاي متفاوتي نشانه رود؛ در چنين حالتي مي‌تواند يك جسم در حال حركت را تعقيب كند.

از آنتن‌هاي بشقابي براي برقرار كردن ارتباط با ماهواره‌ها و فضاپيماها استفاده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com