دیکشنری س ستاره دمون (Demon star)


ستاره دمون (Demon star)

ستاره دمون، نام ستاره‌اي مايل به سفيد و معروف به راس الغول است. ستاره دمون دومين ستاره از نظر درخشش در صورت فلكي بر ساووش در نيمكره شمالي است. ستاره دمون يك ستاره چندگانه است كه حداقل از سه و شايد از چهار ستاره تشكيل شده است. اين ستاره همچنين به عنوان دمون چشمك زن، معروف است. به نظر مي‌رسد كه اين ستاره هر 59 ساعت به آرامي چشمك مي‌زند، اين وقتي اتفاق مي‌افتد كه يك جسم تاريكتر از جلوي آن عبور مي‌كند و نور آن را قطع مي‌نمايد.

نام علمي صحيح ستاره دمون بتاپرساي است.

منبع :  www.noojum.com