دیکشنری ح حوت (ماهی- سَمَکه) (Pisces)


حوت (ماهی- سَمَکه) (Pisces)

حوت یا ماهی یکی از صورت فلکی منطقه البروج می باشد. این صورت فلکی یک صورت فلکی نسبتاً کم نور است.

این اسم از نام یونانی ماهی گرفته شده است.

منبع :  www.noojum.com