دیکشنری س سرعت مداری (orbital velocity)


سرعت مداری (orbital velocity)

سرعت مداری، سرعتی است که جسمی با آن در مدار خود به دور جسم دیگر می گردد.

سرعت مداری ماه 3680 کیلومتر در هر ساعت می باشد.

منبع :  www.noojum.com