دیکشنری ا اینمارست (Inmarsat)


اینمارست (Inmarsat)

اینمارست، نام گروهی از ماهواره های ارتباطی است. این گروه به کشتی ها و حفاری های مستقر در نواحی کم عمق دریا اجازه می دهد تا توسط رادیو با یکدیگر و با ایستگاه های رادیویی روی زمین در ارتباط باشند.

ناخدای کشتی پیامی را توسط اینمارست فرستاد تا بگوید که سفر او به تأخیر افتاده است.

منبع :  www.noojum.com