دیکشنری ا اتساع زمان (time dilation)


اتساع زمان (time dilation)

اتساع زمان، یکی از نتایج نسبیت خاص است. برخی دانشمندان معتقدند که اگر دو نفر با سرعت های متفاوت نسبت به یکدیگر و نزدیک به سرعت نور در حال حرکت باشند، هر یک از آن دو فکر خواهد کرد که ساعت دیگری زمانی متفاوت از زمان او را نشان خواهد داد.

تأثیر اتساع زمان در برخی از ذرات دیده شده است.

منبع :  www.noojum.com