دیکشنری س سحابي زغال كيسه (Coal Sack nebula)


سحابي زغال كيسه (Coal Sack nebula)

سحابي زغال كيسه، يك سحابي تاريك و معروف است. اين سحابي در صورت فلكي صليب جنوبي يا در جنوب استراليا قرار دارد. زغال كيسه در نيمكره جنوبي واقع است. فاصله زغال كيسه در جنوب بيشتر از حدي است كه از اروپا يا امريكاي شمالي قابل رويت باشد. فاصله زغال كيسه از زمين 555 سال نوري است. زغال كيسه مانند تمام ابرهاي غباري – گازي به صورت سايه روشن مشاهده ميشود.

سحابي زغال كيسه به عنوان يك لكه تيره در مقابل زمينه روشن كهكشان راه شيري ديده مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com