دیکشنری آ آتشفشان (Volcano)


آتشفشان (Volcano)

آتشفشان حفره اي در زمين است. موادي كه در زير سطح يك سياره يا قمر، داغ و تحت فشارند از طريق آتشفشان به بيرون فوران ميكنند. بر روي بعضي از اجرام مانند زهره يا زمين، موادي كه از آتشفشان ها فوران مي كنند، مخلوطي از سنگ مذاب به نام گدازه و گاز هستند. به نظر مي رسد روي اجرامي مانند آيو يا تريتون مواد فوراني بيشتر از گازها باشند. اوليمپوس مونز، آتشفشاني در مريخ به ارتفاع 25 كيلومتر مي باشد. منبع : www.noojum.com