دیکشنری ا اختر فيزيك (astrophysics)


اختر فيزيك (astrophysics)

اختر فيزيك، شاخه مهمي از اخترشناسي است. اختر فيزيك از آخرين روش‌ها براي مطالعه فيزيكي و شيميايي موضوعات نجومي و فضاهاي خالي بين آنها استفاده مي‌كند. اختر فيزيك با توليد انرژي و استفاده از آن در جهان ارتباط دارد. همچنين اين علم چگونگي تغيير اجسام را بر اثر گذشت زمان مورد بررسي قرار مي‌دهد.

اختر فيزيك در سده 1800 با اختراع طيف نمايي آغاز شد.

منبع :  www.noojum.com