دیکشنری ک كيهان شناسي (cosmology)


كيهان شناسي (cosmology)

كيهان شناسي، مطالعه چگونگي آغاز جهان و چگونگي تغيير يافتن آن با گذشت زمان است. نظريات راجع به جهان توسط دانشمندان در قرون متمادي ارائه شده‌اند. آنان سعي به تشريح ساختار كنوني جهان، توصيف چگونگي آن در زمان گذشته و پيش بيني اين كه چه اتفاقي براي آن در آينده دور خواهد افتاد، دارند.

امروزه مشهورترين نظريه كيهان شناسي نظريه بيگ بنگ (مهبانگ) است.

منبع :  www.noojum.com