دیکشنری ک کهکشان سیفرت (Seyfert galaxy)


کهکشان سیفرت (Seyfert galaxy)

یک کهکشان سیفرت، نوعی کهکشان است. این کهکشان دارای مرکز یا هسته بسیار درخشانی است. بازوهای کهکشان سیفرت به صورت واضح مشخص نمی باشند. برخی کهکشان های سیفرت منابعی قوی از تشعشعات مادون قرمز می باشند.

حدوداً دو درصد از کل کهکشان ها مربوط به کهکشان های سیفرت است.

منبع :  www.noojum.com