دیکشنری ل لبه (limp)


لبه (limp)

لبه، کلمه ای است که لبۀ خورشید، ماه یا یک سیاره را توصیف می کند.

یک ماه نو فقط قسمتی از لبۀ خود را به مردمی که در روی زمین به تماشایش ایستاده اند، نشان می دهد.

منبع :  www.noojum.com