دیکشنری س سال نوری (light year)


سال نوری (light year)

سال نوری مقیاسی برای اندازه گیری فاصله اجرام فضایی از زمین است. سال نوری فاصله ای است که نور می تواند در طول یک سال بپیماید. این فاصله در حدود 46/9 تریلیون (میلیون میلیون) کیلومتر است.

ستارۀ نورانی شعرای یمانی (شباهنگ) 6/8 سال نوری از زمین فاصله دارد.

منبع :  www.noojum.com