دیکشنری ن نور مرئي (Visible light)


نور مرئي (Visible light)

نور مرئي نواري از نور است كه مي تواند با چمش غير مسلح رويت گردد. نور مرئي شكلي از تشعشعات از تشعشعات الكترومغناطيسي مي باشد. اين تشعشعات از امواج انرگي تشكيل شده‌اند. نوري كه براي چشم انسان مرئي است حدود 2000 موج در هر ميليمتر دارد. نور مرئي بين نور ماوراء بنفش كه طول موج كوتاهتري دارد و نور مادون قرمز كه طول موج بلندتري دارد، قرار گرفته است.

اكثر حيواناتي كه چشم دارند، مي‌توانند نور مرئي را ببينند.

منبع :  www.noojum.com