دیکشنری س ستارۀ قطبی (Pole star)


ستارۀ قطبی (Pole star)

ستارۀ قطبی نزدیکترین ستاره به قطب شمال کرۀ سماوی است که در نیمکرۀ شمالی در آسمان رؤیت می گردد. این ستاره درخشان ترین ستاره در صورت فلکی دب اصغر است. ستارۀ قطبی را می توان با دنبال کردن امتداد ستارگان جنب المسلسله و دُبه در صورت فلکی دب اکبر به سادگی یافت.

ملوانان هم اکنون نیز در شب با استفاده از ستارۀ قطبی به عنوان یک علامت، جهت یابی می کنند.

منبع :  www.noojum.com