دیکشنری ا انجمن (association)


انجمن (association)

يك انجمن، يك گروه نه چندان وابسته‌اي از ستارگان جوانند. اين گروه ممكن است در فاصله‌اي بيش از چند صد سال نوري از يكديگر گسترده شده باشند. ستارگان هر انجمني بر اثر تولد مجموعه ستاره‌ها كه تقريباً همزمان با شكل‌گيري يك ابر غبار و گاز به وجود آمده‌اند، شكل گرفته‌اند.

تاكنون در حدود 70 انجمن ستاره‌اي شناخته شده است.

منبع :  www.noojum.com