دیکشنری ژ ژوپیتر (Jupiter)


ژوپیتر (Jupiter)

ژوپیتر یا همان مشتری یک سیاره در منظومۀ شمسی است. ژوپیتر بزرگترین سیارۀ منظومۀ شمسی است که اندازۀ آن 11 برابر زمین است. این سیاره پنجمین سیارۀ نزدیک به خورشید است. ژوپیتر توپی غول پیکر از هیدروژن مایع و گاز است. این سیاره به سرعت حول محور خود می چرخد. این عمل موجب سرازیر شدن گاز و مواد مایع از قطب ها و برآمده شدن آنها در استوا می شود. پایونیر 10 و 11 و وویجر 1 و 2 بر فراز ژوپیتر پرواز کردند. میدان مغناطیسی ژوپیتر 4000 برابر قویتر از میدان مغناطیسی زمین است. دانشمندان از این سیاره امواج رادیویی دریافت کرده اند. در ژوپیتر حیات وجود ندارد.

ژوپیتر ممکن است یک هستۀ صخره ای کوچک داشته باشد.

منبع :  www.noojum.com