دیکشنری ج جاذبه (gravity)


جاذبه (gravity)

جاذبه یک کشش گرانشی بین زمین و یک جرم روی آن یا واقع در حوزه جاذبه ای آن است. وزن یک شیء با جاذبه به وجود می آید. جاذبه همچنین باعث می شود که اجرام با یک شتاب ثابت بر روی زمین بیفتند. یک ماهواره برای ماندن در مدار ناچار است به سرعتی برسد که معادل نیروی جاذبه زمین باشد.

جاذبه باعث می شود ماهواره به زمین بیفتد.

منبع :  www.noojum.com