دیکشنری ا ایستگاه ردیابی (tracking station)


ایستگاه ردیابی (tracking station)

یک ایستگاه ردیابی به دانشمندان اجازه ردیابی یک فضاپیما را می دهد. این عمل می تواند توسط آنتن های رادیویی دریافت کنندۀ تپ ها و کامپیوتر هایی که این تپ ها را تغییر می دهند انجام گیرد. ایستگاه های ردیابی ممکن است اطلاعات گردآوری شده را به یک نقطه جمع آوری مرکزی ارسال نمایند.

ایستگاه ردیابی، مسیر ماهواره هواشناسی را تعقیب کرد.

منبع :  www.noojum.com