دیکشنری ف فضاپیماهای تحقیقاتی لونا (luna Probes)


فضاپیماهای تحقیقاتی لونا (luna Probes)

فضاپیماهای تحقیقاتی لونا شامل مجموعه ای از سفرهای بدون سرنشین بودند که توسط فضاپیما از ماه صورت گرفت. این فضاپیماها از اتحاد جماهیر پرتاب گردیدند. لونای 1 در سال 1959 میلادی پرتاب شد. در همان سال لونای 3 اولین عکس ها را از آن طرف ماه که از روی زمین غیر قابل رؤیت است، ارسال کرد.

لونای 2 اولین شیءای بود که از زمین به روی ماه فرود آمد.

منبع :  www.noojum.com