دیکشنری ب باد خورشیدی (solar wind)


باد خورشیدی (solar wind)

باد خورشیدی، توصیف جریان ذرات است که خورشید به طرف بیرون می وزد. این ذرات از تاج خورشیدی سرچشمه می گیرند. لایه گازهای داغ که تاج خورشیدی را تشکیل می دهند، هر چه سطح خورشید دورتر می شوند، رقیق تر می گردند. کشش گرانشی خورشید قادر به نگه داشتن ذرات آنها نیست و آنها را تبدیل به باد خورشیدی می شوند.

ذرات موجود در باد خورشیدی، دارای سرعتی حدود 500 کیلومتر در ثانیه در هنگام رسیدن به زمین می باشند.

منبع :  www.noojum.com