دیکشنری ت تشعشعات ماوارء بنفش (ultraviolet radiation)


تشعشعات ماوارء بنفش (ultraviolet radiation)

تشعشعات ماوارء بنفش نوعی تشعشعات الکترومغناطیسی هستند. امواج ماوارء بنفش بین نورمرئی و اشعۀ X قرار دارند. خورشید منبعی غنی از تشعشعات ماوراء بنفش می باشد. اکثر اشعه ها از رسیدن به سطح زمین بازداشته می شوند، زیرا اوزون موجود در جو اکثر آنها را جذب می کند. تشعشعات ماوارء بنفش اولین بار، با استفاده ازر بالن اندازه گیری گردید.

برنزه شدن، یکی از اثرات تشعشعات ماوارء بنفش است.

منبع :  www.noojum.com